{{favoriteStoreName}} {{favoriteStoresNames}} Niuerfik

Opbevaring- og slettepolitik

Grundlæggende principper for opbevaringsperiode/sletning og ajourføring

Personoplysninger, der behandles af STARK som dataansvarlig, skal være korrekte, og der skal tages skridt til straks at slette eller rette personoplysninger, som er fejlagtige.

Den tilladte opbevaringsperiode for forskellige typer af personoplysninger skal altid vurderes og fastlægges konkret ud fra en vurdering af, hvor længe der er et sagligt behov for at opbevare oplysningerne.

Ved udløb af opbevaringsperioden skal personoplysningerne slettes.
A
Hvis en registreret henvender sig med anmodning om sletning, skal anmodningen sagsbehandles og den registrerede have besked om sagsbehandlingens udfald inden en måned.

Særlige lovkrav til opbevaringsperiode

Der findes lovgivning, der stiller særlige krav til opbevaringsperiode, fx bogføringsloven (5 år). Opbevaringsperioden skal ses i lyset af sådanne lovkrav. Der findes også udmeldinger fra andre autoritative kilder, som kan bidrage til at fastlægge opbevaringsperioder, fx Forbrugerombudsmandens vejledning om spam, hvoraf det fremgår, at oplysning om, at en person har accepteret at modtage markedsføring efter markedsføringslovens bestemmelser, gemmes i 2 år fra sidste henvendelse til personen; med henblik på at dokumentere samtykket.

Opbevaringsperioden kan forlænges i visse situationer ud fra kommercielle og retlige behov for at kunne dokumentere sager, forløb og beslutninger mv.

Fx kan der være behov for at opbevare personoplysninger, så længe disse kan have betydning for STARK’s mulighed for at rejse krav eller beskytte sig mod krav på baggrund af dokumenter mv. med personoplysninger i.

I denne opbevarings- og slettepolitik er anført de væsentligste slettefrister. STARK vil sørge for at ajourføre disse slettefrister efter behov.

Anonymisering af personoplysninger

Ved anonymiseringen af personoplysninger fx til statistiske formål mister oplysningerne deres karakter af personhenførbare oplysninger og bringes dermed uden for lovgivningen om databeskyttelse. Anonymiserede oplysninger er derfor ikke omfattet af kravet om sletning.


Konkrete slettefrister

Behandling Slettefrist
Oprettelse som kunde inkl. med ProfLogin  5 år fra kundeforholdets ophør
Besøg på hjemmeside   2 år fra sidste besøg med det pågældende device (iPhone, iPad, computer mv.) 
Køb på hjemmeside  5 år fra kundeforholdets ophør
SelvByg-oplysninger  5 år fra kundeforholdets ophør
Tøjshop 5 år fra kundeforholdets ophør
STARK app
Kunde: 5 år fra kundeforholdets ophør
Andre: 2 år fra sidste brug af appen
Interaktion med STARK på sociale medier 2 år fra sidste interaktion
Andre lovkrav om dokumentation Varigheden af og begyndelsestidspunktet for opbevaringen fastlægges konkret
Korrespondance mv. med samarbejdspartner 5 år fra registrering, hvis nødvendig af hensyn til fx dokumentation af ordre mv.
Hvidvask- og terrordokumentation 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkeltstående transaktions gennemførelse, medmindre andet er fastsat i anden lovgivning.
Indsamling af personoplysninger via cookies  37 måneder fra accept til indsamling af personoplysninger via cookies